Dyslipidémia

Dyslipidémia - ochorenie charakterizované ako porucha metabolizmu tukov v krvi. Zisťujeme ich meraním koncentrácií rôznych tukových látok (cholesterolu, triacylglycerolov) v krvnej plazme. Príčinou môže byť vrodená porucha metabolizmu, vždy sa ale súčasne uplatňuje životný štýl pacienta.

Príznaky - samotné zvýšenie cholesterolu alebo triglyceridov v krvi nespôsobuje žiadne ťažkosti. V rámci preventívnej prehliadky po 40. roku života, ale u pacientov s rizikovými faktormi sa zisťuje hladina cholesterolu a triacylglycerolov. Ťažkosti pacient pociťuje až pri vzniku komplikácií, ktoré sa pri neliečenej dyslipidémii môžu rozvinúť. Medzi tieto komplikácie patrí: 

  • ischemická choroba srdca, infarkt myokardu - bolesti na hrudníku, dušnosť, búšenie srdca
  • cievna mozgová príhoda - náhle znecitlivenie a oslabenie jednej strany tela s poklesom ústneho kútika, poruchou reči, náhla vzniknutá porucha chôdze, závraty, stavy zmätenosti, náhla jednostranná alebo obojstranná porucha zraku, sluchu
  • periférne artériové ochorenie - bolesť dolných končatín pri chôdzi s úľavou pri zastavení, defekty a kožné zmeny na dolných končatinách
  • poškodenie obličiek, pankreasu, mozgu - zhoršenie funkcie obličiek, akútna pankreatitída, zmätenosť, demencia, psychické zmeny

Diagnostika - pre stanovenie diagnózy je dôležitý odber krvi, kde je opakovane zvýšená hodnota cholesterolu, triacylglycerolov alebo obidvoch hodnôt súčasne.

Liečba - základom je úprava životného štýlu a životosprávy: zákaz fajčenia, abstinencia alkoholu, diétne opatrenia s cieľom zníženia hmotnosti, zvýšenie pohybovej aktivity, prevencia stresu. Ak úprava životného štýlu nestačí druhým krokom liečby je medikamentózna liečba, kedy sa v prvom kroku využívajú lieky statíny. 


Starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou

V našej ambulancii sa staráme o pacientov s dyslipidémiou, ktorí nie sú v sledovaní v špecializovanej ambulancii pre toto ochorenie.

Ako takáto starostlivosť vyzerá?

V rámci iniciálneho vyšetrenia u pacienta realizujeme odber anamnézy, fyzikálne vyšetrenie - zamerané na príznaky dyslipidémie. V lab. odberoch okrem kompletného lipidového profilu (celkový cholesterol, HDL cholesterol - "dobrý", LDL cholesterol - "zlý", triacylglyceroly, non-HDL cholesterol) sledujeme pečeňové testy, kyselinu močovú, kreatinkinázu, glykémiu, sodík, draslík, kreatinín a vyšetrujeme aj moč. U pacienta zhodnotíme EKG (elektrická aktivita srdca) a ABI s puzlnou vlnou (skríningové vyšetrenie ciev). Pri podozrení na poškodenie ciev dopĺňame ultrazvukové vyšetrenie ciev alebo očné vyšetrenie s vyšetrením očného pozadia.

Základom liečby je stanovenie kardiovaskulárneho rizika pacienta:

  • nízke kardiovaskulárne riziko - "zdraví" pacienti pod 40 rokov,
  • stredné kardiovaskulárne riziko - väčšina "zdravých" pacientov vo veku 40-50 rokov,
  • vysoké kardiovaskulárne riziko - "zdraví pacienti" vo veku 50-60 rokov, resp. pacienti s diabetes mellitus bez komplikácii, ľahkým obličkovým ochorením, art. hypertenziou,
  • veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko - pacienti vo vyššom veku, resp. pacienti po infarkte myokardu, cievnej mozgovej príhode, s ťažkým obličkovým ochorením, s diabetes mellitus s komplikáciami, poškodením ciev.

V rámci kontrolného vyšetrenia u pacienta realizujeme zhodnotenie zdravotného stavu pacienta, odoberáme krv, kde hodnotíme efekt liečby dyslipidémie. Zároveň zhodnotíme s pacientom doplnené vyšetrenia a dohodneme stratégiu ďalšieho manažmentu ochorenia.

Pri obidvoch vyšetreniach pacient absolvuje aj edukáciu zdravotnou sestrou o životnom štýle.