Cenník platný od 1.1.2022

A. Lekárske prehliadky a lekársky posudok - výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti

Cena v €

  

1. Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, malého plavidla

15€

2. Zdravotná spôsobilosť pre držanie a nosenie zbraní, zbrojný pas

30€

3. Zdravotná spôsobilosť pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

5€

4. Zdravotná spôsobilosť pred prácou, pobytom, štúdiom v zahraničí, pred letom lietadlom a pod.

15€

5. Zdravotná spôsobilosť na koncesiu, licenciu, živnosť

15€

6. Zdravotná spôsobilosť pred nástupom na špecializačný kurz alebo skúšku

20€

7. Vystavenie zdravotného preukazu - epidemiologicky závažná činnosť

10€

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu

(na základe platných zákonných noriem)

Cena v €

8. Vstupná, mimoriadna, periodická, výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

25€

9. Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

20€

10. Preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)

20€

11. Preventívna prehliadka pracovníckov, ktorí pracujú podľa osobitých predpisov (napr. SBS služby)

20€

C. Administratívne výkony

Cena v €

 

12. Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely

10€

13. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta

10€

14. Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť pacienta

20€

15. Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania

10€

16. Vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu

5€

17. Vystavenie PN pre nepoistencov v Sociálnej poisťovni

5€

D. Výkony na žiadosť pacienta alebo iného subjektu

Cena v €

18. Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia

10€

19. Odbery biologického materiálu /krv, moč, výter/ na žiadosť pacienta, v prípade, že to neindikoval všeobecný lekár

10€

20. Vyšetrenie nekapitovaného pacienta a cudzinca na vlastnú žiadosť

30€

21. Vyšetrenie INR POCT na vlastnú žiadosť

5€

22. Vyšetrenie CRP na vlastnú žiadosť

5€

23. Vyšetrenie skrytého krvácania v stolici - FOB na vlastnú žiadosť

10€

24. Vyšetrenie EKG s popisom na vlastnú žiadosť

10€

25. Podanie injekcie, ktorú neindikoval všeobecný lekár

5€

26. Podanie infúzie, ktorú neindikoval všeobecný lekár

10€

27. TK holter (24 hod. meranie TK) na vlastnú žiadosť

20€

28. ABI vyšetrenie ciev prístrojom BOSO-ABI

10€

29. Komplexné interné predoperačné vyšetrenie na žiadosť pacienta, ak nehradí ZP

30€

30. Vyšetrenie protilátok IgM/IgG COVID-19 na žiadosť pacienta s potvrdením

15€

31. Vyšetrenie Ag testom COVID-19 s potvrdením, ak vyšetrenie nehradí ZP

10€

E. Výkony pre komerčné poisťovne


Cena v €

32. Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

20€

33. Bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá

20€